觉得网站好,可以点此赞赏我们

《楞严咒》注音版


 2014/5/12    热度:1807364    下载DOC文档    

南无楞严会上佛菩萨(三称)

妙湛总持不动尊 首楞严王世希有

销我亿劫颠倒想 不历僧祗获法身

愿今得果成宝王 还度如是恒沙众

将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩

伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入

如一众生未成佛 终不于此取泥洹

大雄大力大慈悲 希更审除微细惑

令我早登无上觉 于十方界坐道场

舜若多性可销亡 烁迦罗心无动转

南无常住十方佛

南无常住十方法

南无常住十方僧

南无释迦牟尼佛

南无佛顶首楞严

南无观世音菩萨

南无金刚藏菩萨

尔时世尊。从肉髻中。涌百宝光。光中涌出。千叶宝莲。有化如来。坐宝华中。顶放十道。百宝光明。一一光明。皆遍示现。十恒河沙。金刚密迹。擎山持杵。遍虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。求佛哀佑。一心听佛。无见顶相。放光如来。宣说神咒。

第一会

001)nā mó sà dá tuōsū qié duō yēā là hē dìsān miǎo sān pú tuó xiě[5]

南无萨怛他.苏伽多耶.阿啰诃帝.三藐三菩陀写

002)nā mó sà dá tuōfó tuó jù zhī sěi ní shàn

南无萨怛他.佛陀俱胝瑟尼钐

003)nā mó sà póbó tuó bó dìsà duò pí bì

南无萨婆.勃陀勃地.萨跢鞞弊

004)nā mó sà duō nánsān miǎo sān pú tuójù zhī nán

南无萨多南.三藐三菩陀.俱知喃

005)suō shě là pó jiāsēng qié nán

娑舍啰婆迦.僧伽喃

006)nā mó lú jī ā luó hàn duò nán

南无卢鸡阿罗汉哆喃

007)nā mó sū lú duō bō nuó nán

南无苏卢多波那喃

008)nā mó suō jié lī tuó qié mí nán

南无娑羯唎陀伽弥喃

009)nā mó lú jī sān miǎo qié duò nán

南无卢鸡三藐伽哆喃

010)sān miǎo qié bō làdǐ bō duō nuó nán

三藐伽波啰.底波多那喃

011)nā mó tí pó lí sěi nǎn

南无提婆离瑟赧

012)nā mó xī tuó yēpí dì yētuó là lí sěi nǎn

南无悉陀耶.毗地耶.陀啰离瑟赧

013)shě bō nújiē là hēsuō hē suō là mó tuō nán

舍波奴.揭啰诃.娑诃娑啰摩他喃

014)nā mó bá là hē mó ní

南无跋啰诃摩尼

015)nā mó yīn tuó là yē

南无因陀啰耶

016)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

017)lú tuó là yē

嚧陀啰耶

018)wū mó bō dì

乌摩般帝

019)suō xī yè yē

娑酰夜耶

020)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

(021)nuó là yě ná yē

那啰野拏耶

022)pán zhē mó hēsān mù tuó là

盘遮摩诃.三慕陀啰

023)nā mó xī jié lī duō yē

南无悉羯唎多耶

024)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

025)mó hē jiā là yē

摩诃迦啰耶

026)dì lì bō lá nà qié là

地唎般剌那伽啰

027)pí tuó làbō ná jiā là yē

毗陀啰.波拏迦啰耶

028ā dì mù dì

阿地目帝

029)shīmó shě nuó ní pó xī ní

尸摩舍那泥.婆悉泥

030)mó dá lī qié ná

摩怛唎伽拏

031)nā mó xī jié lī duō yē

南无悉羯唎多耶

032)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

033)duō tuō qié duò jù là yē

多他伽跢俱啰耶

034)nā mó bō tóu mójù là yē

南无般头摩.俱啰耶

035)nā mó bá shé làjù là yē

南无跋阇啰.俱啰耶

036)nā mó mó ní jù là yē

南无摩尼俱啰耶

037)nā mó qié shé jù là yē

南无伽阇俱啰耶

038)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

039)dì lī cháshū là xī nuó

帝唎茶.输啰西那

040)bō là hē là ná là shé yē

波啰诃啰拏啰阇耶

041)duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

042)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

043)nā mó ā mí duō pó yē

南无阿弥多婆耶

044)duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

045ā là hē dì

阿啰诃帝

046)sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

047)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

048ā chú pí yē

阿刍鞞耶

049)duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

050ā là hē dì

阿啰诃帝

051)sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

052)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

(053)pí shā shé yē jù lú fèi zhù lī yē

鞞沙阇耶俱卢吠柱唎耶

054)bō là pó là shé yē

般啰婆啰阇耶

055)duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

056)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

057)sān bǔ shī bì duō

三补师毖多

058)sà lián nà làlà shé yē

萨怜捺啰.剌阇耶

059)duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

060ā là hē dì

阿啰诃帝

061)sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

062)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

063)shě jī yěmǔ nuó yè

舍鸡野.母那曳

064)duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

065ā là hē dì

阿啰诃帝

066)sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

067)nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

068)là dá nàjī dū là shé yē

剌怛那.鸡都啰阇耶

069)duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

070ā là hē dì

阿啰诃帝

071)sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

072)dì piáonā mó sà jié lī duō

帝瓢.南无萨羯唎多

073)yì tán pó qié pó duō

翳昙婆伽婆多

074)sà dàntuō qié dū sěi ní shàn

萨怛他.伽都瑟尼钐

075)sà dá duō bō dá lán

萨怛多.般怛嚂

076)nā mō e pó là shì dān

南无阿婆啰视耽

077)bō là dì yáng qí là

般啰帝扬歧啰

078)sà là pó bù duōjiē là hē

萨啰婆部多.揭啰诃

079)ní jiē là hējié jiā là hē ní

尼揭啰诃.羯迦啰诃尼

080)bá là bì dì yēchì tuó nǐ

跋啰毖地耶.叱陀你

081)e jiā là mì lì zhù

阿迦啰密唎柱

082)bō lī dá là yēníng jiē lī

般唎怛啰耶.儜揭唎

083)sà là pópán tuó nuómù chā ní

萨啰婆.盘陀那.目叉尼

084)sà là pótū sěi zhà

萨啰婆.突瑟咤

(085)tū xī fábō nà nǐ fá là ní

突悉乏.般那你伐啰尼

086)zhě dū là shī dì nán

赭都啰失帝南

087)jié là hēsuō hē sà là ruò shé

羯啰诃.娑诃萨啰若阇

088)pí duō bēngsuō nà jié lī

毗多崩.娑那羯唎

089ā sè zhà bīng shě dì nán

阿瑟咤冰舍帝南

090)nà chā chà dàn là ruò shé

那叉刹怛啰若阇

091)bō là sà tuó nà jié lī

波啰萨陀那羯唎

092ā sěi zhà nán

阿瑟咤南

093)mó hē jié là hē ruò shé

摩诃揭啰诃若阇

094)pí duō bēngsà nà jié lī

毗多崩.萨那羯唎

095)sà pó shě dū lú nǐ pó là ruò shé

萨婆舍都嚧你婆啰若阇

096)hū lán tū xī fánán zhē nà shě ní

呼蓝突悉乏.难遮那舍尼

097)bì shā shěxī dàn là

毖沙舍.悉怛啰

098e jí níwū tuó jiā là ruò shé

阿吉尼.乌陀迦啰若阇

099)e bō là shì duō jū là

阿般啰视多具啰

100)mó hē bō là zhàn chí

摩诃般啰战持

101)mó hē dié duō

摩诃迭多

102)mó hē dì shé

摩诃帝阇

103)mó hē shuì duō shé pó là

摩诃税多阇婆啰

104)mó hē bá là pán tuó là pó xī nǐ

摩诃跋啰盘陀啰.婆悉你

105)e lì yē duō là

阿唎耶多啰

106)pí lī jù zhī

毗唎俱知

107)shì pó pí shé yē

誓婆毗阇耶

108)bá shé làmó lǐ dǐ

跋阇啰.摩礼底

109)pí shě lú duō

毗舍嚧多

110)bó téng wǎng jiā

勃腾罔迦

111)bá shé làzhì hē nuó ē zhē

跋阇啰.制喝那阿遮

112)mó là zhì póbō là zhì duō

摩啰制婆.般啰质多

113)bá shé là chàn chí

跋阇啰擅持

114)pí shě là zhē

毗舍啰遮

115)shàn duō shěpí tí póbǔ shì duō

扇多舍.鞞提婆.补视多

116)sū mó lú bō

苏摩嚧波

(117)mó hē shuì duō

摩诃税多

118)e lì yē duō là

阿唎耶多啰

119)mó hē pó làe bō là

摩诃婆啰阿般啰

120)bá shé làshāng jié là zhì pó

跋阇啰.商揭啰制婆

121)bá shé là jù mó lī

跋阇啰俱摩唎

122)jù lán tuó lī

俱蓝陀唎

123)bá shé làhē sà duō zhē

跋阇啰.喝萨多遮

124)pí dì yēqián zhē nuómó lī jiā

毗地耶.乾遮那.摩唎迦

125)kǔ sū mǔpó jié là duō nà

啒苏母.婆羯啰多那

126)pí lú zhē nà jù lì yē

鞞嚧遮那俱唎耶

127)yè là tú sěi ní shān

夜啰菟瑟尼钐

128)pí zhē lán pómó ní zhē

毗折蓝婆.摩尼遮

129)bá shé làjiā nà jiā bō là pó

跋阇啰.迦那迦波啰婆

130lú shé nà bá shé làdùn zhì zhē

嚧阇那跋阇啰.顿稚遮

131)shuì duō zhējiā mó là

税多遮.迦摩啰

132)chà shē shībō là pó

刹奢尸.波啰婆

133)yì dì yí dì

翳帝夷帝

134)mǔ tuó là jié ná

母陀啰羯拏

135)suō pí là chàn

娑鞞啰忏

136)jué fàn dū

掘梵都

137)yìn tù nà mó mó xiě

印兔那.么么写

第二会

138)wū xīn

乌昕

139)lī sè jiē ná

唎瑟揭拏

140)bō là shě xī duō

般剌舍悉多

141)sà dá tuōqié dū sè ní shān

萨怛他.伽都瑟尼钐

142)hǔ xīn

虎昕

143)dū lú yōng

都卢雍

144)zhān pó nuó

瞻婆那

145)hǔ xīn

虎昕

146)dū lú yōng

都卢雍

147)xī dān pó nuó

悉耽婆那

148)hǔ xīn

虎昕

(149)dū lú yōng

都卢雍

150)bō là sè dì yēsān bō chāná jié là

波啰瑟地耶.三般叉.拏羯啰

151)hǔ xīn

虎昕

152)dū lú yōng

都卢雍

153)sà pó yào chāhē là chà suō

萨婆药叉.喝啰刹娑

154)jiē là hē ruò shé

揭啰诃若阇

155)pí téng bēngsà nuó jié là

毗腾崩.萨那羯啰

156)hǔ xīn

虎昕

157)dū lú yōng

都卢雍

158)zhě dū làshī dǐ nán

者都啰.尸底南

159)jiē là hēsuō hē sà là nán

揭啰诃.娑诃萨啰南

160)pí téng bēngsà nuó là

毗腾崩.萨那啰

161)hǔ xīn

虎昕

162)dū lú yōng

都卢雍

163)là chā

啰叉

164)pó qié fàn

婆伽梵

165)sà dá tuōqié dū sè ní shān

萨怛他.伽都瑟尼钐

166)bō là diǎn shé jí lī

波啰点阇吉唎

167)mó hē suō hē sà là

摩诃娑诃萨啰

168)bó shù suō hē sà làshì lī shā

勃树娑诃萨啰.室唎沙

169)jù zhī suō hē sà ní dì lí

俱知娑诃萨泥帝篱

170ā bì tí shì pó lī duō

阿弊提视婆唎多

171)zhà zhà yīng jiā

咤咤罂迦

172)mó hē bá shé lú tuó là

摩诃跋阇嚧陀啰

173)dì lī pú pó nuó

帝唎菩婆那

174)màn chá là

曼茶啰

175)wū xīn

乌昕

176)suō xī dì bù pó dū

娑悉帝薄婆都

177)mó mó

么么

178)yìn tù nuó mó mó xiě

印兔那么么写

第三会

179)là shé pó yè

啰阇婆夜

180)zhǔ là bá yè

主啰跋夜

(181ā qí ní pó yè

阿祇尼婆夜

182)wū tuó jiā pó yè

乌陀迦婆夜

183)pí shā pó yè

毗沙婆夜

184)shě sà duō là pó yè

舍萨多啰婆夜

185)pó là zhuó jié là pó yè

婆啰斫羯啰婆夜

186)tū sè chā pó yè

突瑟叉婆夜

187ā shě nǐ pó yè

阿舍你婆夜

188ā jiā làmì lī zhù pó yè

阿迦啰.密唎柱婆夜

189)tuó luó ní bù mí jiànbō qié bō tuó pó yè

陀啰尼部弥剑.波伽波陀婆夜

190)wū là jiā pó duō pó yè

乌啰迦婆多婆夜

191)là shé tán chá pó yè

剌阇坛茶婆夜

192)nuó qié pó yè

那伽婆夜

193)pí tiáo dá pó yè

毗条怛婆夜

194)sū bō là ná pó yè

苏波啰拏婆夜

195)yào chā jiē là hē

药叉揭啰诃

196)là chā sījiē là hē

啰叉私.揭啰诃

197)bì lī duōjiē là hē

毕唎多.揭啰诃

198)pí shě zhējiē là hē

毗舍遮.揭啰诃

199)bù duō jiē là hē

部多揭啰诃

200)jiū pán chajiē là hē

鸠盘茶.揭啰诃

201)bǔ dān nuójiē là hē

补单那.揭啰诃

202)jiā zhà bǔ dān nuójiē là hē

迦咤补单那.揭啰诃

203)xī qián dùjiē là hē

悉乾度.揭啰诃

204ā bō xī mó làjiē là hē

阿播悉摩啰.揭啰诃

205)wū tán mó tuójiē là hē

乌檀摩陀.揭啰诃

206)chē yè jiē là hē

车夜揭啰诃

207)xī lī pó dìjiē là hē

酰唎婆帝.揭啰诃

208)shè duō hē lī nán

社多诃唎南

209)jiē pó hē lī nán

揭婆诃唎南

210)lú dì làhē lī nán

嚧地啰.诃唎南

211)máng suō hē lī nán

忙娑诃唎南

212)mí tuó hē lī nán

谜陀诃唎南

(213)mó shé hē lī nán

摩阇诃唎南

214)shé duō hē lī nǚ

阇多诃唎女

215)shì bǐ duō hē lī nán

视比多诃唎南

216)pí duō hē lī nán

毗多诃唎南

217)pó duō hē lī nán

婆多诃唎南

218ā shū zhē hē lī nǚ

阿输遮.诃唎女

219)zhì duō hē lī nǚ

质多诃唎女

220)dì shān sà pí shān

帝钐萨鞞钐

221)sà pó jiē là hē nán

萨婆揭啰诃南

222)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀耶阇.嗔陀夜弥

223)jī là yè mí

鸡啰夜弥

224)bō lī bá là zhě jiāqì lī dān

波唎跋啰者迦.讫唎担

225)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

226)jī là yè mí

鸡啰夜弥

227)chá yǎn níqì lī dān

茶演尼.讫唎担

228)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

229)jī là yè mí

鸡啰夜弥

230)mó hē bō shū bō dá yè

摩诃般输般怛夜

231)lú tuó làqì lī dān

嚧陀啰.讫唎担

232)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

233)jī là yè mí

鸡啰夜弥

234)nuó là yè náqì lī dān

那啰夜拏.讫唎担

235)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

236)jī là yè mí

鸡啰夜弥

237)dá duǒ qié lú chá xīqì lī dān

怛埵伽嚧茶西.讫唎担

238)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

239)jī là yè mí

鸡啰夜弥

240)mó hē jiā làmó dá lī qié náqì lī dān

摩诃迦啰.摩怛唎伽拏.讫唎担

241)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

242)jī là yè mí

鸡啰夜弥

243)jiā bō lī jiāqì lī dān

迦波唎迦.讫唎担

244)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(245)jī là yè mí

鸡啰夜弥

246)shé yè jié làmó dù jié là

阇夜羯啰.摩度羯啰

247)sà pó là tuō suō dá nuóqì lī dān

萨婆啰他娑达那.讫唎担

248)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

249)jī là yè mí

鸡啰夜弥

250)zhě duō làpó qí nǐqì lī dān

赭咄啰.婆耆你.讫唎担

251)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

252)jī là yè mí

鸡啰夜弥

253)pí lī yángqì lī zhī

毗唎羊.讫唎知

254)nán tuó jī shā làqié ná bō dì

难陀鸡沙啰.伽拏般帝

255)suǒ xī yèqì lī dān

索酰夜.讫唎担

256)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

257)jī là yè mí

鸡啰夜弥

258)nuó jiē nuóshě là pó náqì lī dān

那揭那.舍啰婆拏.讫唎担

259)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

260)jī là yè mí

鸡啰夜弥

261ā luó hànqì lī dān pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

阿罗汉.讫唎担毗陀夜阇.嗔陀夜弥

262)jī là yè mí

鸡啰夜弥

263)pí duō là qiéqì lī dān

毗多啰伽.讫唎担

264)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

265) jī là yè mí bá shé là bō nǐ

鸡啰夜弥跋阇啰波你

266)jù xī yèjù xī yè

具酰夜.具酰夜

267)jiā dì bō dìqì lī dān

迦地般帝.讫唎担

268)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

269)jī là yè mí

鸡啰夜弥

270)là chā wǎng

啰叉罔

271)pó qié fàn

婆伽梵

272)yìn tù nuómó mó xiě

印兔那.么么写

第四会

273)pó qié fàn

婆伽梵

274)sà dá duōbō dá là

萨怛多.般怛啰

275)nā mó cuì dū dì

南无粹都帝

276ā xī duōnuó là là jiā

阿悉多.那啰剌迦

(277)bō là póxī pǔ zhà

波啰婆.悉普咤

278)pí jiā sà dá duōbō dì lī

毗迦萨怛多.钵帝唎

279)shí fó làshí fó là

什佛啰.什佛啰

280)tuó là tuó là

陀啰陀啰

281)pín tuó làpín tuó làchēn tuó chēn tuó

频陀啰.频陀啰.嗔陀嗔陀

282)hǔ xīn

虎昕

283)hǔ xīn

虎昕

284)pàn zhà

泮咤

285)pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà

泮咤泮咤泮咤泮咤

286)suō hē

娑诃

287)xī xī pàn

酰酰泮

288ā móu jiā yē pàn

阿牟迦耶泮

289ā bō làtí hē duō pàn

阿波啰.提诃多泮

290)pó là bō là tuó pàn

婆啰波啰陀泮

291ā sù làpí tuó làbō jiā pàn

阿素啰.毗陀啰.波迦泮

292)sà pó tí pí bì pàn

萨婆提鞞弊泮

293)sà pó nuó qié bì pàn

萨婆那伽弊泮

294)sà pó yào chā bì pàn

萨婆药叉弊泮

295)sà pó qián tà pó bì pàn

萨婆乾闼婆弊泮

296)sà pó bǔ dān nuó bì pàn

萨婆补丹那弊泮

297)jiā zhà bǔ dān nuó bì pàn

迦咤补丹那弊泮

298)sà pó tū láng zhǐ dì bì pàn

萨婆突狼枳帝弊泮

299)sà pó tū sè bǐ líqì sè dì bì pàn

萨婆突涩比犁.讫瑟帝弊泮

300)sà pó shí pó lí bì pàn

萨婆什婆利弊泮

301)sà pó ā bō xī mó lí bì pàn

萨婆阿播悉么犂弊泮

302)sà pó shě là pó ná bì pàn

萨婆舍啰婆拏弊泮

303)sà pó dì dì jī bì pàn

萨婆地帝鸡弊泮

304)sà pó dá mó tuó jì bì pàn

萨婆怛摩陀继弊泮

305)sà pó pí tuó yēlà shì zhē lí bì pàn

萨婆毗陀耶.啰誓遮犂弊泮

306)shé yè jié làmó dù jié là

阇夜羯啰.摩度羯啰

307)sà pó là tuō suō tuó jī bì pàn

萨婆啰他娑陀鸡弊泮

308)pí dì yèzhē lī bì pàn

毗地夜.遮唎弊泮

(309)zhě dū làfù qí nǐ bì pàn

者都啰.缚耆你弊泮

310)bá shé làjù mó lī

跋阇啰.俱摩唎

311)pí tuó yèlà shì bì pàn

毗陀夜.啰誓弊泮

312)mó hē bō là dīng yángyì qí lī bì pàn

摩诃波啰丁羊.乂耆唎弊泮

313)bá shé làshāng jié là yè

跋阇啰.商羯啰夜

314)bō là zhàng qílà shé yē pàn

波啰丈耆.啰阇耶泮

315)mó hē jiā là yè

摩诃迦啰夜

316)mó hē mò dá lī jiā ná

摩诃末怛唎迦拏

317)nā mó suō jié lī duō yè pàn

南无娑羯唎多夜泮

318)bì sè ná pí yè pàn

毖瑟拏婢曳泮

319)bó là hē móu ní yè pàn

勃啰诃牟尼曳泮

320ā qí ní yè pàn

阿耆尼曳泮

321)mó hē jié lī yè pàn

摩诃羯唎曳泮

322)jié là tán chí yè pàn

羯啰檀迟曳泮

323)miè dá lī yè pàn

蔑怛唎曳泮

324)lào dá lī yè pàn

唠怛唎曳泮

325)zhē wén chá yè pàn

遮文茶曳泮

326)jié luó là dá lī yè pàn

羯逻啰怛唎曳泮

327)jiā bō lī yè pàn

迦般唎曳泮

328ā dì mù zhì duōjiā shī mó shě nuó

阿地目质多.迦尸摩舍那

329)pó sī nǐ yè pàn

婆私你曳泮

330)yǎn jí zhì

演吉质

331)sà duǒ pó xiě

萨埵婆写

332)mó mó yìn tù nuó mó mó xiě

么么印兔那么么写

第五会

333)tū sè zhà zhì duō

突瑟咤质多

334ā mò dá lī zhì duō

阿末怛唎质多

335)wū shé hē là

乌阇诃啰

336)qié pó hē là

伽婆诃啰

337)lú dì là hē là

嚧地啰诃啰

338)pó suō hē là

婆娑诃啰

339)mó shé hē là

摩阇诃啰

340)shé duō hē là

阇多诃啰

(341)shì bì duō hē là

视毖多诃啰

342)bá lüè yè hē là

跋略夜诃啰

343)qián tuó hē là

乾陀诃啰

344)bù shǐ bō hē là

布史波诃啰

345)pō là hē là

颇啰诃啰

346)pó xiě hē là

婆写诃啰

347)bō bō zhì duō

般波质多

348)tū sè zhà zhì duō

突瑟咤质多

349)lào tuó là zhì duō

唠陀啰质多

350)yào chā jiē là hē

药叉揭啰诃

351)là chà suōjiē là hē

啰刹娑.揭啰诃

352)bì lí duōjiē là hē

[*]多.揭啰诃

353)pí shě zhējiē là hē

毗舍遮.揭啰诃

354)bù duō jiē là hē

部多揭啰诃

355)jiū pán chajiē là hē

鸠盘茶.揭啰诃

356)xī qián tuójiē là hē

悉乾陀.揭啰诃

357)wū dá mó tuójiē là hē

乌怛摩陀.揭啰诃

358)chē yè jiē là hē

车夜揭啰诃

359ā bō sà mó làjiē là hē

阿播萨摩啰.揭啰诃

360)zhái qū géchá qí níjiē là hē

宅袪革.茶耆尼.揭啰诃

361)lī fó dìjiē là hē

唎佛帝.揭啰诃

362)shé mí jiājiē là hē

阇弥迦.揭啰诃

363)shě jù níjiē là hē

舍俱尼.揭啰诃

364)lǎo tuó là nán dì jiājiē là hē

姥陀啰难地迦.揭啰诃

365ā lán pójiē là hē

阿蓝婆.揭啰诃

366)qián dù bō níjiē là hē

乾度波尼.揭啰诃

367)shí fá làyīn jiā xī jiā

什伐啰.堙迦酰迦

368)zhuì dì yào jiā

坠帝药迦

369)dá lí dì yào jiā

怛篱帝药迦

370)zhě tū tuō jiā

者突讬迦

371)ní tí shí fá làbì shān móshí fá là

尼提什伐啰.毖钐摩.什伐啰

372)bù dǐ jiā

薄底迦

(373)bí dǐ jiā

鼻底迦

374)shì lì sè mì jiā

室隶瑟密迦

375)suō nǐ bō dì jiā

娑你般帝迦

376)sà pó shí fá là

萨婆什伐啰

377)shì lú jí dì

室嚧吉帝

378)mò tuó pí dá lú zhì jiàn

末陀鞞达嚧制剑

379ā qǐ lú qián

阿绮嚧钳

380)mù qié lú qián

目佉嚧钳

381)jié lī tū lú qián

羯唎突嚧钳

382)jiē là hējiē lán

揭啰诃.羯蓝

383)jié ná shū lán

羯拏输蓝

384)dàn duō shū lán

惮多输蓝

385)qì lī yè shū lán

迄唎夜输蓝

386)mò mò shū lán

末么输蓝

387)bá lī shì pó shū lán

跋唎室婆输蓝

388)bì lì sè zhà shū lán

毖栗瑟咤输蓝

389)wū tuó là shū lán

乌陀啰输蓝

390)jié zhī shū lán

羯知输蓝

391)bá xī dì shū lán

跋悉帝输蓝

392)wū lú shū lán

邬嚧输蓝

393)cháng qié shū lán

常伽输蓝

394)hē xī duō shū lán

喝悉多输蓝

395)bá tuó shū lán

跋陀输蓝

396)suō fáng àng qiébō là zhàng qié shū lán

娑房盎伽.    般啰丈伽输蓝

397)bù duō bì duò chá

部多毖哆茶

398)chá qí níshí pó là

茶耆尼.什婆啰

399)tuó tū lú jiājiàn duō lú jí zhīpó lù duō pí

陀突嚧迦.建咄嚧吉知.婆路多毗

400)sà bō lú hē líng qié

萨般嚧诃凌伽

401)shū shā dá là suō nuó jié là

输沙怛啰娑那羯啰

402)pí shā yù jiā

毗沙喻迦

403ā qí níwū tuó jiā

阿耆尼.乌陀迦

404)mò là pí là jiàn duò là

末啰鞞啰建跢啰

(405ā jiā là mì lī duōdá liǎn bù jiā

阿迦啰密唎咄.怛敛部迦

406)dì lì là zhà

地栗剌咤

407)bì lī sè zhì jiā

毖唎瑟质迦

408)sà pó nuó jù là

萨婆那俱啰

409)sì yǐn qié bìjiē là lī yào chādá là chú

肆引伽弊.揭啰唎药叉.怛啰刍

410)mò là shìfèi dì shānsuō pí shān

末啰视.吠帝钐.娑鞞钐

411)xī dá duōbō dá là

悉怛多.钵怛啰

412)mó hē bá shé lú sè ní shān

摩诃跋阇嚧瑟尼钐

413)mó hē bō lài zhàng qí lán

摩诃般赖丈耆蓝

414)yè bō tū tuóshě yù shé nuó

夜波突陀.舍喻阇那

415)biàn dá lí ná

辫怛篱拏

416)pí tuó yēpán tán jiā lú mí

毗陀耶.盘昙迦嚧弥

417)dì shūpán tán jiā lú mí

帝殊.盘昙迦嚧弥

418)bō là pí tuópán tán jiā lú mí

般啰毘陀.盘昙迦嚧弥

419)duò zhí tuō

哆侄他

420ǎn

421ā nuó lí

阿那篱

422)pí shě tí

毗舍提

423)pí là bá shé là tuó lī

鞞啰跋阇啰陀唎

424)pán tuó pán tuó nǐ

盘陀盘陀你

425)bá shé làbàng ní pàn

跋阇啰.谤尼泮

426)hǔ xīn dū lú yin pàn

虎昕都嚧瓮泮

427)suō pó hē娑婆诃

由于xuefo.tw域名因备案需要暂停使用(最短15天),自即日起请用http://text.xuefo.tw访问网站,特此通知!

如何用手机方便访问学佛网

电脑上扫描,微信中长按二维码,添加明华居士学佛网公众号

学佛网首页佛教知识     回上一页

温馨提示:请勿将文章分享至无关QQ群或微信群或其它无关地方,以免不信佛人士谤法!

佛言佛语动物有六根六识。六根就是眼、耳、鼻、舌、身、意,迷了六根根性就叫做六识。识是什么?妄想分别执着。动物有分别、有执着,所以他有报复心。植物没有六根,没有执着、没有分别,没有嗔恚,所以它没有报复心。我们吃植物,实在讲它是牺牲奉献,我们对它要感恩,不能够随便糟蹋,糟蹋就有罪过!我们今天需要饮食,这是什么?业障。自己吃的时候要生惭愧心,对这些食物要生感恩心。 摘录自佛言网由佛前明灯发布